Jdi na obsah Jdi na menu
 


Štatút MHL Nemšová

29. 9. 2014
 
ŠTATÚT
 
 
Neziskovej organizácie MHL Nemšová, n. o.
poskytujúcej  všeobecne prospešné služby
 
Zakladatelia neziskovej  organizácie vydávajú dňa 24.3.2013 tento
 
štatút neziskovej organizácie
  
Čl. I
Názov a sídlo neziskovej organizácie
 
1.      Názov neziskovej organizácie                 MHL Nemšová, n. o.
2.      Sídlo neziskovej organizácie        Gorkého 3, Nemšová 914 41
  
Čl. II
 
Druh všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje
 
               Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry. Zámerom neziskovej organizácie MHL Nemšová je podpora osobného rozvoja mládeže v jej voľnom čase, prostredníctvom športových aktivít v oblasti hokejbalu.
 
               Nezisková organizácia bude poskytovať svoje služby formou:
a)      zabezpečovania športových podujatí zameraných na rozvoj telesnej kultúry v oblasti hokejbalu pre mládež i dospelých.
b)     podpory hokejbalu a hokejbalových aktivít, ktorými sa hokejbalový tím Heroes Nemšová a hokejbal v Nemšovej prezentuje na miestnej i celoslovenskej úrovni
c)      poskytovania materiálno-technickej podpory
d)     organizovaním sústredení a sprievodných aktivít s dôrazom na podporu hokejbalu.   
 
Čl. III
 
Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb 
 
Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:
               a) v sídle neziskovej organizácie,
               b) na základe žiadosti ich zasiela poštou,
 
Čl. IV
  
Orgány neziskovej organizácie, vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov, spôsob voľby a dĺžka funkčného obdobia riaditeľa,  správnej rady a dozornej rady
 
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
               a) správna rada
               b) riaditeľ
               c) dozorná rada
 
Správna rada
 
1.      Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ. Funkčné obdobie správnej rady je 5 rokov.
2.      Správna rada najmä:
- schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušného roka)
- schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení
- rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie
- podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri
- volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat
- volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady
- schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku
- rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine
- rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie
- rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.
3.      Správna rada má 3 členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady a riaditeľ.
4.      Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
5.      Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu dozornej rady alebo jednej tretiny členov správnej rady.
6.      Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady. 
7.      Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
8.      Členstvo v správnej rade zaniká:
- uplynutím funkčného obdobia
- odstúpením člena správnej rady
- odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v platnom znení alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 20.
- smrťou 
 
Riaditeľ
 
1.      Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.
2.      Riaditeľa správna rada odvolá, ak
a)      bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,
b)     vykonáva činnosť uvedenú v § 27 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách,
c)      o to sám požiada.
3.      Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak
a)      nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b)     koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, zakladacou listinou alebo štatútom,
c)      to navrhla dozorná alebo člen správnej rady.
4.      Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.
 
Dozorná rada
 
1.      Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Funkčné obdobie dozornej rady je 5 rokov.
2.      Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným zákonom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
3.      Dozorná rada má 5 členov. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.
4.      Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom dozornej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
5.      Dozorná rada najmä:
-        preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
-        kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
-        upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
6.      Dozorná rada je oprávnená:
-        navrhuje zvolanie správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
-        podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
-        navrhnúť obmedziť práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
-        zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov rokovania správnej rady s hlasom poradným,
-        upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.
 
Čl. V
 
Čas uchovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie
 
               Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu 5 rokov.
               Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.
               Výročná správa  obsahuje:
-        prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
-        ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
-        výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval
-        prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
-        prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
-        stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
-        zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka
-        ďalšie údaje určené správnou radou
               Výročná správa sa zverejní a bude verejne prístupná v sídle neziskovej organizácie. Na základe žiadosti zasiela nezisková organizácia výročnú správu aj poštou.
               Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia príslušnému registrovému úradu do 15. júla.
  
Čl. VI
Hospodárenie neziskovej organizácie 
 
 1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami, vlastným majetkom, majetkom, ktorý nadobudla svojou činnosťou, a môže užívať majetok štátu alebo obce v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Majetok neziskovej organizácie tvoria:
a)      vklady zakladateľov,
b)     príjmy z vlastnej činnosti,
c)      príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
d)     dary od fyzických osôb a právnických osôb.
 1. Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.
 2. Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácii poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie.
Čl. VII
Podnikanie neziskovej organizácie 
 
 1. Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Zisk z podnikania nesmie byť použitý v prospech zakladateľov, členov orgánov neziskovej organizácie ani jej zamestnancov a musí byť v celom rozsahu po zdanení použitý na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
 2. Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
 3. Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov.
 4. Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.
 5. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov alebo nákladov súvisiacich so správou neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) na správu neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte, najviac však do výšky 4 % celkových príjmov.
 6. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.  
Čl. VIII
Rozpočet neziskovej organizácie 
 
 1. Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 2. Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
 3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.
 4. Správna rada schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka. 
Čl. IX
Účtovníctvo neziskovej organizácie 
 
 1. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.
 2. Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou a výnosy a náklady spojené so správou neziskovej organizácie.  
Čl. X
Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie
 
1.      Nezisková organizácia sa zrušuje:
-        dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté
-        rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie
-        dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
-        vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
-        ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona
-        ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa Čl. V.
2.      Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
3.      Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažný majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
4.      Likvidačný zostatok sa prevedie podľa rozhodnutia správnej rady v zmysle platných právnych predpisov na inú neziskovú organizáciu alebo na nadáciu.
5.      Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností.  
 
 
V Nemšovej 26.3.2013
 
zakladateľ Michal Bračík                                                                
zakladateľ Vladislav Kakody
zakladateľ Lukáš Kristín